د. محمد العريفي

(Muslim Scholar) سناب شات mohamad_alarefe راسل المكتبwhatsapp 00966535227779 فيس https://t.co/EetTTLaevY يوتيوب https://t.co/q8377q5t7t

Followers

20,389,353

Following

0

Tweets

23,389

Likes

24

Twitter ID

219255067

Twitter Account Stats Summary ( LAST 15 ENTRIES )
Date Followers Following Tweets Likes
2019-08-06 Tue 20,399,712 - 0 - 23,393 - 24 -
2019-08-07 Wed 20,398,909 -803 0 - 23,393 - 24 -
2019-08-08 Thu 20,397,412 -1497 0 - 23,393 - 24 -
2019-08-09 Fri 20,396,560 -852 0 - 23,392 -1 24 -
2019-08-10 Sat 20,396,305 -255 0 - 23,392 - 24 -
2019-08-11 Sun 20,396,162 -143 0 - 23,391 -1 24 -
2019-08-12 Mon 20,395,459 -703 0 - 23,391 - 24 -
2019-08-13 Tue 20,394,922 -537 0 - 23,391 - 24 -
2019-08-14 Wed 20,393,962 -960 0 - 23,390 -1 24 -
2019-08-15 Thu 20,393,461 -501 0 - 23,390 - 24 -
2019-08-16 Fri 20,392,346 -1115 0 - 23,390 - 24 -
2019-08-17 Sat 20,391,807 -539 0 - 23,390 - 24 -
2019-08-18 Sun 20,390,799 -1008 0 - 23,389 -1 24 -
2019-08-19 Mon 20,390,243 -556 0 - 23,389 - 24 -
2019-08-20 Tue 20,389,353 -890 0 - 23,389 - 24 -
Total Summary -10359 -4
Next update in 0 hours 11 minutes